mana.gif (1987 bytes)
systsmal.gif (1337 bytes)realsmal.gif (1305 bytes)magicsml.gif (1271 bytes)